انجمن نجوم بوعلی سینای گلپایگان - کسوف و خسوف
انجمن نجوم بوعلی سینای گلپایگان
آموزش کلی ومفید علم نجوم (گالری عکس های جدید نجومی و سیاره شناسی و ستاره شناسی و خبرهای نجومی و...)


 
تاريخ : سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹

شرایط وقوع خسوف:

چون از بالا به دایره البروج بنگریم به اشتباه گمان می کنیم که خسوف باید ماهی یکبار واقع شود .

خسوف (ماه گرفتگی):

 زمین در حرکت مداری خود به دور خورشید سایه اش را که در فضا در سمتی مخالف خورشید ممتد است به دنبال می کشد سایه ی زمین به شکل یک مخروط است که قاعده ی آن مقطع زمین است.

  خسوف

و طول متوسط آن 1380000 کیلومتر است. طول این سایه بر اثر تغییر فاصله زمین از خورشید تغییرمیکند. خسوف زمانی اتفاق می افتد که ماه وارد مخروط سایه ی زمین می شود.

مدت خسوف:

نسبتاً زیاد است زیرا قطر مخروط سایه ی زمین در نقطه ای که ماه از آن می گذرد زیاد است اگر ماه مخروط سایه را به طور مرکزی قطع کند دو ساعت در خسوف کامل است.

علت اینکه در هر ماه خسوف اتفاق نمی افتد این است که مدار ماه با دایره البروج یک زاویه ی میل تقریباً 5/5 درجه دارد که در نتیجه آن ماه می تواند از بالا یا پایین مخروط سایه به فاصله حداکثر 32000 کیلومتر بگذرد عده دفعاتی که ماه مخروط سایه را قطع می کند کسر کوچکی از تعداد دفعاتی است که از بالا یا زیر آن می گذرد. در سال 1976 ماه حتی یکبار هم از میان مخلوط سایه عبور نکرد.

کسوف (خورشید گرفتگی) :

کسوف

ماه نیز در حرکت مداری خود به دور زمین سایه اش را به دوش می کشد این سایه نیز به شکل مخروط است ولی مخروط سایه ی ماه با قاعده ای به قطر 3460 کیلومتر، بسیار باریکتر از مخروط سایه زمین است .طول این سایه 371000 کیلومتر است.کسوف زمانی روی می دهد که سطح زمین بخشی از مخروط سایه ماه را قطع کند وقتی که سایه کاملاً به سطح زمین نمی رسد پدیده ای روی می دهد که به کسوف حلقوی موسوم است.مدت زمان دوام یک کسوف کلی در هر نقطه از سطح زمین 7 دقیقه و 30 ثانیه است.

اگر در شبهای متوالی به ماه نگاه کنید قطر ظاهری ماه به دلیل اوج و حضیض ماه کم و زیاد می شود چون مدار حرکت ماه به دور زمین بیضی است ماه در قسمتی از مدارش در نزدیکترین فاصله نسبت به زمین قرار دارد که آن نقطه را نقطه ی حضیض می نامند (بیشترین قطر ظاهری ماه) و در قسمتی از مدارش در دورترین فاصله از زمین قرار می گیرد که آن نقطه را نقطه ی اوج می نامند (کمترین قطر ظاهری ماه) اگر ماه در حضیض مداری اش باشد کسوف کلی و اگردر اوج خود باشد کسوف حلقوی اتفاق می افتد.

 

تفاوت خسوف و کسوف:

1) کسوف فقط می تواند هنگام ماه نو واقع شود و خسوف تنها به هنگام بدر (این مورد را در شکل رسم شده مربوط به اهله ی ماه بررسی کنید.)

 2) همه ی خسوفها را خواه جزئی و خواه کلی می توان در آن واحد از هر نقطه ی نیمکره ای از زمین که به جانب ماه است مشاهده کرد. ولی در کسوف تنها باریکترین قسمت مخروط سایه ای که ماه می سازد با زمین در تماس است. قطر سایه کم است، ولی نیمسایه قطر بسیار بزرگتری دارد. راصدانی که در نیمسایه اند فقط کسوف جزئی را مشاهده میکنند. درصدی از سطح خورشید که گرفته می شود به فاصله ای راصد از سایه بستگی دارد (هر چه فاصله راصد به سایه نزدیکتر باشد درصد گرفتگی خورشید از نظر او بیشتر است).ارسال توسط مهدی اله یاری بیک
آخرین مطالب

پیج رنک

آرایش

طراحی سایت

galactic web نجوم